Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Ochrona danych osobowych

 1. Abisal sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu 41-905 przy ul. św. Elżbiety 6 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową.
 3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi: "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
  4. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,
  5. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 7. Abisal sp. z o.o. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Gdy uzna Pani/Pan, iż Abisal sp. z o.o., jako administrator danych osobowych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe, a w pozostałym jest dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.

Prawa autorskie

Zamieszczone w serwisie materiały takie jak: teksty, fotografie, znaki firmowe itp. objęte są prawem autorskim.

Odpowiedzialność

Firma Abisal nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku korzystania z tej strony oraz za wykorzystanie treści zawartych w serwisie.

Zastrzega sobie również prawo do pomyłki oraz dokonywania zmian na stronie.